อบรมดับเพลิง

การอบรมดับเพลิง สำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องจัดให้มีการอบรม

บ่อยครั้งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วลุกลาม จนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ มาจากการที่เราไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ตั้งแต่แรก และเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว พนักงานไม่ทราบว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ดังนั้น การอบรมดับเพลิงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก บทความนี้เราจะขอกล่าวถึงการอบรมดับเพลิงว่ามีความสำคัญอย่างไร ทำไมสถานประกอบการต่างๆ ถึงต้องจัดให้มีการอบรมดับเพลิงด้วย เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ มีความเข้าใจมากขึ้น

ทำไมต้องอบรมดับเพลิง

สถานประกอบการที่เข้าข่ายข้อกฎหมาย ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 จำเป็นต้องจัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ รวมถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงต่างๆ  ต้องอบรม 40% ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน หากไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจเลย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้เลยว่าต้องดำเนินการตอบโต้อย่างไร หรือหากไม่มีความรู้ในการดับเพลิง ระงับเหตุตั้งแต่เริ่มต้น จากเพลิงไหม้เล็กน้อยอาจบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ สร้างความเสียหายได้มากมาย จะเห็นได้ว่าการอบรมดับเพลิงมีความสำคัญทั้งต่อข้อกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

การอบรมดับเพลิงภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร อย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้

  • ทฤษฎีการเกิดเหตุเพลิงไหม้
  • การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ
  • การแบ่งประเภทเพลิงไหม้
  • วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
  • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ดับเพลิง
  • เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ
  • แผนการป้องกันและการระงับอัคคีภัย
  • จัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีในสถานประกอบการ

 ในปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับจัดอบรมดับเพลิง สถาบันที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลือกสถาบันที่สอนดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมดับเพลิงขั้นต้นได้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด เลือกสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและมีภาพลักษณ์ที่ดี มีเครื่องมือหรือสื่อการเรียนการสอนที่ดี ทันสมัย มีการให้คำแนะนำที่ถูกต้องต่อผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิง และมีบริการหลังการขาย

หลายๆ สถาบันได้หันมาจัดอบรมดับเพลิงผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่เข้ารับการอบรม เช่น การอบรมดับเพลิงผ่านโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นซูม ที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ มีความคมชัดทั้งภาพและเสียงในระดับ Full HD และทั้งหมดนี้ก็พอจะไขข้อสงสัยของใครหลายคนได้แล้วว่าการอบรมดับเพลิง มีความสำคัญอย่างไร ทำไมสถานประกอบการต้องจัดให้มีการอบรมดับเพลิง รวมถึงหลักสูตรสำคัญในการอบรมดับเพลิงด้วย ที่สำคัญเลยคือการเลือกสถาบันรับจัดอบรมดับเพลิงต้องเลือกให้ดีและเชื่อถือได้เท่านั้น